Suicidprevention

Utbildning i Suicid-prevention. Lär dig hur du ska agera när någon i din närhet mår dåligt.

Närmare 1600 personer tar sitt liv i Sverige varje år. Detta är vanligt i alla åldersgrupper och hos båda könen. Vi måste gemensamt våga prata mer öppet om detta, det är först då vi kan få fler att inte välja att ta sitt liv och istället fortsätta leva.

sjalvmordsprevention-aosp

AOSP

För blåljuspersonal som möter självmordsnära människor i sitt yrke.

suicid-aospa

AOSP-A

Lär dig möta och samtala med människor som är på väg att ta sitt liv.

suicid-prevention-yam

YAM

En utbildning för ungdomar där man lär sig att påverka och förbättra hur man mår.

forhindra-sjalvmord-mhfa

MHFA

En utbildning i första hjälpen till psykisk ohälsa.

AOSP

AOSP – Akut omhändertagande av självmordsnära person Denna utbildning utvecklades som en del i SPIS-projektet, självmordsprevention i Stockholms län – ett samverkansprojekt mellan Blåljusorganisationerna, Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd, SPES www.spes.se och Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa, NASP www.ki.se/nasp. Utbildningen på en heldag grundas på en serie inspelade föreläsningar som tar upp risk- och sårbarhetsfaktorer, myter och fördomar om psykisk ohälsa och självmordsnärhet och vilken hjälp som kan erbjudas den psykiskt sjuke. Utbildningen behandlar även bemötandet i en akut situation samt olika lagar, skyldigheter och rättigheter vi bör förhålla oss till i samband med detta. För att exemplifiera olika situationer som kan uppstå används flera fallbeskrivningar, där deltagarna får diskutera bland annat orsaker och vägar till lösning och där kursledaren ställer frågor i syfte att stimulera till reflektion. Dessutom ingår ett par autentiska filmer som belyser konsekvenser av självmord i familjer och skolor.

Utbildningen riktar sig främst till personer som arbetar inom blåljus-organisationen. Inga förberedelser krävs för denna utbildning.

AOSP-A

AOSP-A – Akut omhändertagande av självmordsnära person – Allmänheten

AOSP-A är en utbildning riktad till allmänheten. Utbildningen passar bra till personer som jobbar i människonärayrken, organisationer eller föreningar där man kommer i kontakt med personer som mår dåligt och där psykisk ohälsa finns. Utbildningen på en heldag grundas på en serie inspelade föreläsningar som tar upp risk- och sårbarhetsfaktorer, myter och fördomar om psykisk ohälsa och självmordsnärhet, bemötande i en akut situation och vilken hjälp som kan erbjudas den psykiskt sjuke. För att exemplifiera olika situationer som kan uppstå används flera fallbeskrivningar, där deltagarna får diskutera bland annat orsaker och vägar till lösning och där kursledaren ställer frågor i syfte att stimulera till reflektion. Deltagarna får genom rollspel öva sig i samtalsteknik. Dessutom ingår ett par autentiska filmer som belyser konsekvenser av självmord i familjer och skolor.

Målet med utbildningen är att öka era kunskaper i psykisk ohälsa samt öka er förmåga och kunskap till att ta kontakt och samtala med en person som behöver stöd eller som befinner sig i en akut kris- eller självmordssituation.

Utbildningen riktar sig till alla människor som vill lära sig att rädda liv. Inga förberedelser krävs för denna utbildning.

YAM

YAM – Youth Aware of Mental health
Under åren 2016-2019 genomförs YAM i Stockholms län som ett forskningsprojekt. Utbildningen är en hälsofrämjande och preventiv insats med syftet att förbättra den psykiska hälsan och minska självmordshandlingar hos skolelever.

Det är ett program för skolelever som främjar diskussion och utvecklar färdigheter för att möta livets svårigheter och öka kunskap om psykisk hälsa.

I en studie bland drygt 11 000 skolelever i tio EU-länder har programmet visat sig vara effektivt.

YAMs syfte är att främja utvecklingen av problemlösande förmåga och emotionell intelligens, till exempel hur man handskas med egna och andras känslor, relationer och empati. 

Genom information om psykiskt hälsofrämjande livsstilar får eleverna tips och råd om hur man kan hjälpa sig själv och sina kompisar.

Målgruppen för YAM är skolelever i åldern 14-16 år. Utbildningen leds av instruktörer utbildade av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) och skolans egen personal deltar inte vid dessa tillfällen. 

Merpuls kommer efter projektets slut fortsätta att erbjuda denna livsviktiga kunskap till skolor och deras elever. Vill ni tillsammans med oss och våra erfarna instruktörer fortsätta detta viktiga arbete för att förbättra den psykiska hälsan hos våra ungdomar? Ta då kontakt med oss så berättar vi mer om upplägget!

MHFA

MHFA – Mental Health First Aid är en utbildning som har sitt ursprung i Australien.  Vi har valt att även kalla denna utbildning för Första hjälpen till psykisk hälsa och den ges i tre olika versioner; vuxen, ungdom och äldre. Vuxenkursen och Äldrekursen är båda 12 timmar medan ungdomskursen är 14 timmar.   

Första hjälpen till psykisk hälsa – standard (Vuxen)

Första hjälpenkursen är en 12-timmars kurs. Den kan ges i olika tretimmarsmoduler anpassat efter deltagarnas möjligheter att avsätta den tid som behövs. Kursen lär ut om de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna och hur tecken på olika slag av psykiskt lidande kan vägleda oss att upptäcka, ta kontakt och hjälpa till på rätt sätt. Som Första hjälpare får man lära sig att stödja och uppmuntra en drabbad person tills ett tillfälligt kristillstånd är över eller tills personen fått lämplig professionell hjälp. Kursen lär ut en handlingsplan. Den lär också ut var det lokalt går att söka professionell hjälp. I kursen ingår träningsmoment, gruppövningar och åskådliggörande filmer.

Första hjälpen till psykisk hälsa – ungdom

Första hjälpenprogrammet finns också med särskild inriktning mot ungdomar i åldersgruppen 12-18 år. Ungdomskursen, som är en 14-timmarskurs, är avsedd för vuxna som i sin vardag har nära kontakt med ungdomar, exempelvis skolpersonal, socialtjänstpersonal eller föräldrar/vårdnadshavare. Förutom beskrivning av de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna finns ett avsnitt om ungdomsutveckling, ett om ätstörningar och ett om reaktioner vid traumatiska händelser hos ungdomar. Huvudmålet är på samma sätt som i vuxenprogrammet att lära ut en handlingsplan som inriktar sig mot mötet med en ung person i kris eller som visar tecken på psykisk ohälsa. Programmet är översatt till svenska och anpassat till svenska förhållanden.

Första hjälpen till psykisk hälsa – äldre

Numera finns även en äldreversion av Första hjälpen till psykisk hälsa som tagits fram i Sverige och som delvis bygger på det australiensiska programmet. Kursens mål är att vidga kunskapen om psykisk ohälsa bland äldre personer från 65 år och framåt. Kursen är en 12-timmarskurs som behandlar åldrande och olika kristillstånd som är vanliga hos äldre men också olika psykiatriska sjukdomar och hur man kan upptäcka dessa. I kursen behandlas även demenssjukdomar, Parkinsons sjukdom, konfusion/delirium, samt matproblem och undernäring. Fokus i programmet är, som i övriga MHFA-kurser, handlingsplanen och bemötandet av en äldre person med tydliga problem.