Det här är Merpuls

Utbildning i Hjärt & Lungräddnings för dig vill vara beredd på det ofattbara.

Det här är Merpuls

Det här är Merpuls

Närmare 1600 personer tar sitt liv i Sverige varje år. Detta är vanligt i alla åldersgrupper och hos båda könen. Vi måste gemensamt våga prata mer öppet om detta, det är först då vi kan få fler att inte välja att ta sitt liv och istället fortsätta leva.

Utbildningen AOSP ”Akut omhändertagande av självmordsbenägen person”, utvecklades som en del i SPIS-projektet, självmordsprevention i Stockholms län – ett samverkansprojekt mellan Blåljusorganisationerna, Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd, SPES www.spes.se och Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa, NASP www.ki.se/nasp. Utbildningen på en heldag grundas på en serie inspelade föreläsningar som tar upp risk- och sårbarhetsfaktorer, myter och fördomar om psykisk ohälsa och självmordsnärhet och vilken hjälp som kan erbjudas den psykiskt sjuke. Utbildningen behandlar även bemötandet i en akut situation samt olika lagar, skyldigheter och rättigheter vi bör förhålla oss till i samband med detta. För att exemplifiera olika situationer som kan uppstå används flera fallbeskrivningar, där deltagarna får diskutera bland annat orsaker och vägar till lösning och där kursledaren ställer frågor i syfte att stimulera till reflektion. Dessutom ingår ett par autentiska filmer som belyser konsekvenser av självmord i familjer och skolor.

Utbildningen riktar sig till alla människor som vill lära sig att rädda liv. Inga förberedelser krävs för denna utbildning.

MÅL MED UTBILDNINGEN
– Ge Er förutsättningar att kunna ta kontakt och föra ett samtal med en person som
befinner sig i en akut situation
– Ge er insikt i vad psykisk hälsa/ohälsa är för något
– Hur blåljusgrupperna (polis, räddningstjänst och ambulans) samarbetar
– Vilken lagstiftning som gäller
– Efter utbildningen ska ni kunna fortsätta att diskutera och utveckla det
självmordspreventiva arbetet och den samverkan som arbetet behöver

INNEHÅLL
– Kunskapsinventering
– Självmord kan förebyggas i fem delar, psykisk hälsa/ohälsa, riskfaktorer för självmordshandlingar,
sårbarheter, myter och fördomar samt vilken hjälp kan erbjudas
– Få ökad kännedom om gällande lagstiftning
– Samverkan (lokalt)
– Bemötandet (samtalstekniker)
– Samtalsträning i mindre grupper
– Etik och moral
– Kursintyg

TIDSÅTGÅNG
– Utbildningen omfattar upp till 8 timmar

ANTAL DELTAGARE
– Upp till 8 deltagare kan delta under ett utbildningstillfälle

MATERIAL
– Varje deltagare får ett diplom/kursintyg efter godkänd genomförd utbildning

INSTRUKTÖRER
– Våra instruktörer i AOSP har lång erfarenhet och mycket kunskap inom ämnet psykisk ohälsa då de
även är anställda inom räddningstjänsten där de i sitt arbete möter människor som ibland hotar om
att ta sitt liv